نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه ارومیه

2 ایران-دانشگاه ارومیه،دانشکده علوم ورزشی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات