نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

5 دانشگاه آزاد واحد کرج

6 عضو هیات علمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات