نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 پژوهشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات