نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات