نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات