نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات