نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی، واحد دماوند، دانشگاه ازاد اسلامی، دماوند، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات