نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

3 کارشناسی ارشد اسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات