نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات