نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشگاه الزهرا

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات