نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

2 گروه آسیب ورزشی دانشگاه گیلان، ایران، رشت

3 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات