نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیات علمی/دانشگاه الزهرا

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزش دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه علوم ترییتی و ورزش

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات