نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی مقطع ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم‌ ورزشی و تندرستی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت‌علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهیدبهشتی

4 عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اکسترامادورا، کاسرس اسپانیا

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات