نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی آسیب‌شناسی ورشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری تخصصی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات