نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم‌ورزشی و تندرستی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات