نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه ورزش های اصلاحی و آسیب های ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی . علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات