نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار

2 دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات