نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 گروه آناتومی، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی و سلولی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات