نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات