نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی

3 گروه بیومکانیک ورزشی واحد تهران مرکزی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات