نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 بیومکانیک ورزشی//علوم زیستی در ورزش /تربیت بدنی و علوم ورزشی/واحد تهران مرکزی/دانشگاه آزاد اسلامی/تهران /ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دکترای بیومکانیک ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات