نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات