نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

2 خیابان ذوالفقار

3 دانشگاه کنت انگلستان

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات