نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دکتری مدیریت بارایابی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات