نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات