نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی. دانشگاه تهران مرکز.تهران.ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی . دانشگاه تهران مرکز. تهران . ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات