نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات