نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 تدارم

2 تربیت بدنی- دانشگاه تهران

3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 هیئت علمی دانشگده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات