نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان

2 فیزیولوژی ورزشی، علوم ورزشی ، گیلان، رشت، ایران

3 فیزیولوژی ورزشی، علوم ورزشی، خوارزمی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات