نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ایران

2 هیئت علمی واحد پردیس

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 گروه فیزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات