نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 تربیت بدنی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات