نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات