نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 معاون پژوهشی هسته فناوری بیومکانیک ورزشی

3 هسته فناور بیومکانیک

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات