نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه آسیب های ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات