نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات