نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانگاه ارومیه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات