نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 عضو هیِت علمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات