نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشگاه الزهرا تهران دانشجو رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات