نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشت،گیلان، ایران

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی . علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران.

3 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات