نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات