نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات