نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهیدرجایی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 عضو هیات علمی

4 استاد بیوشیمی ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات