نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 معلم / آموزش پرورش

2 استاد تمام گروه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات