نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیات علمی گروه تربیت بدنی- دانشگاه آزاد بجنورد

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز، ایرانیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات