نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 ندارم دانشجو

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات