نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات