نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی

2 دانشجوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات