نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

3 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات