نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت قم، قم، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات