نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

3 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات